Cyclone 系列手提式電動攪拌器


產品編號 : K001-0001

產品名稱 : 手提式電動攪拌器

產品品牌 : UNIVEX   

產品系列 : Cyclone產品資訊


零件編號 :產品型號 :

產品描述 :


Cyclone200-01
Cyclone200
Cyclone 0.2PH 手提式單速電動攪拌器 (不包括軸桿及攪拌棒)
Cyclone280-01
Cyclone280
Cyclone 0.3PH 手提式單速電動攪拌器 (不包括軸桿及攪拌棒)
Cyclone360-01
Cyclone360
Cyclone 0.4PH 手提式單速電動攪拌器 (不包括軸桿及攪拌棒)
Cyclone10S
Cyclone10S
10" 通用攪拌器軸桿 (此為配件)
Cyclone14SCyclone14S14" 通用攪拌軸桿 (此為配件)
CycloneWACycloneWA攪拌棒 (此為配件)


回最頂